مجموعه ی نمونه سوال ریاضی سوم دبستان

مجموعه ی نمونه سوال ریاضی سوم دبستان در ادامه ی مطلب برای استفاده دانش آموزان عزیز قرار داده شده است.این آزمون ها متعلق به مدارس مختلف در سراسر کشور است.دانش آموزان،والدین و معلمان گرامی می توانند از این آزمونها جهت ایجاد آمادگی برای آزمون نهایی بهره مند گردند.امید است استفاده از این آزمونها باعث پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عزیز گردد

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2F13920208P6672e3104.pdf|||”]

نمونه سوال شماره یک:ریاضی سوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2F13941008P6e77c8967.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی سوم:دبستان شیخ صدوق دی ماه ۹۴

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2F13950221P4ijxb666.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی سوم دبستان:اردیبهشت ۹۵

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921025P8w234r167.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی سوم :دبستان نیکان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921108Po7ck1754.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی سوم:دبستان بحرالعلوم سال۹۲

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921116P2a6e2o310.pdf|||”]

نمونه سوال شماره دو:ریاضی سوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921116P387s6f37.pdf|||”]

نمونه سوال شماره سه:ریاضی سوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921116P91f29u738.pdf|||”]

نمونه سوال شماره چهار:ریاضی سوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921116P9l98qr922.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی سوم:دبستان شهید جهانیان سال ۹۲

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921116Pcq767m925.pdf|||”]

نمونه سوال شماره پنج:ریاضی سوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921116Pl6l62m927.pdf|||”]

نمونه سوال شماره شش:ریاضی سوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921116Po5687o940.pdf|||”]

نمونه سوال شماره هفت:ریاضی سوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921116Prq5587845.pdf|||”]

آزمون ریاضی سوم:دبستان جهانیان دی ماه ۹۲

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921118Pn597er560.pdf|||”]

آزمون ریاضی سوم:دبستان سرای دانش نو یزد

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921120Pj7ny27299.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی:سوم دبستان دی ۱۳۹۲

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921125P1i8782729.pdf|||”]

آزمون ریاضی سوم:دبستان شاهد سال ۹۲

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13921128Pm819u6135.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی:سوم دبستان آذر ۹۲

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13930422P465s73615.pdf|||”]

آزمون ریاضی سوم:دبستان ایمان نوبت دوم

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13930422Pf2e8p8995.pdf|||”]

نمونه سوال هفت:ریاضی سوم دبستان

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13930430P55nai7581.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی سوم:دبستان عطوفت سال۹۳

[vc_btn title=”دانلود” color=”success” link=”url:http%3A%2F%2Fkonkoorha.com%2Fdownload%2Fdabestan%2Fsevom%2Fmath%2FQ13930504P68l756386.pdf|||”]

نمونه سوال ریاضی سوم:دبستان سرای دانش نو یزد خرداد ۹۳

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here